Algemene verkoopvoorwaarden B2B diensten1. De klant aanvaardt de algemene verkoopsvoorwaarden van SB MANAGEMENT. De bijzondere bepalingen in afzonderlijke overeenkomsten primeren op de algemene verkoopswaarden in de mate deze hiervan afwijken.

2. Ieder protest met betrekking tot de juistheid van en/of gegrondheid van de factuur van SB MANAGEMENT dient te gebeuren binnen de acht dagen na ontvangst ervan. Het protest dient op straffe van verval bij ter post aangetekend schrijven kenbaar gemaakt te worden aan SB MANAGEMENT.

3. De betaling geschiedt contant tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. SB MANAGEMENT behoudt het recht voor om betalingsgaranties te vorderen onder de vorm van een wissel en/of bankgarantie zonder zulks als een vorm van schuldhernieuwing kan worden beschouwd. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag is er van rechtswege en zonder noodzaak aan ingebrekestelling een intrest van 6% op jaarbasis, alsook na verloop van 30 dagen na factuurdatum, een niet-herleidbare schadevergoeding van 15% op het openstaande saldo verschuldigd.

4. SB MANAGEMENT verleent de aanvangsdata en de uitvoeringstermijnen slechts ten titel van informatie en zonder enige vorm van waarborg en/of aansprakelijkheid.

5. Partijen verbinden er zich toe de gegevens bekomen in het kader van de uitvoering van de opdracht van SB MANAGEMENT vertrouwelijk te zullen houden.

6. De eventuele aansprakelijkheid van SB MANAGEMENT dient geapprecieerd te worden in het kader van de inspanningsverbintenissen en zal steeds beperkt blijven tot de waarde van de betreffende overeenkomst.

7. Eventuele schadevergoedingen zijn steeds beperkt tot het bedrag van de overeenkomst.

8. In geval van geschil omtrent de interpretatie en de uitvoering van de overeenkomst zijn de rechtbanken van Leuven, bij uitsluiting van alle andere, bevoegd om in eerste aanleg te oordelen.